Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § szerint.

kérelem benyújtása:

Az elkészült létesítmény műszaki átadás-átvételével kapcsolatos hozzájárulást a [email protected] elektronikus elérhetőségekre küldött kérelemmel kell kezdeményezni.

melléklet:

Műszaki átadás-átvételéhez és birtokbavételéhez az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az alább felsorolt dokumentumok átadását kéri általánosságban:

Megvalósulási tervek

A munkaközi példánynak az eredeti tervektől való eltérés piros színnel történő kézi javítását kell tartalmaznia.

A végleges megvalósulási tervekből Társaságunk részére 2 db nyomtatott példányt kérünk az összes szakágra vonatkozóan, továbbá 1 példányt digitális (szerkeszthető és nem szerkeszthető) formában is.

Minősítési dokumentáció

A minősítés teljes dokumentációjának 1 példányát nyomtatott formában és 1 példányt digitális formában (aláírás után beszkennelve) kérjük átadni.

Üzemeltetési és karbantartási utasítások

A Társaságunkkal előzetesen egyeztetett és jóváhagyott tartalomjegyzék szerint elkészített Üzemeltetési és karbantartási utasításokat tartalmazó kézikönyvet 2 példányban papíralapon és 1 digitális példányt kérjük átadni. Továbbá jelezzük, hogy Üzemeltetési és karbantartási utasítást (ÜKU) kell készíteni az e-UT 07.01.11 (2.2.11. pont) előírás szerint az 50 méternél nagyobb szabad nyílású és 300 méternél hosszabb hidakra az e-UT 08.01.25:2019 Útügyi Műszaki Előírásban szereplő tartalommal.

Kezelői lehatárolási terv

A minden érintett kezelő által jóváhagyott Kezelői lehatárolási tervet 2 példányban papíralapon és 2 digitális példányt kérjük átadni (szerkeszthető és nem szerkeszthető-aláírt).

Növényzet utógondozási ütemterv

A növényzet utógondozási ütemtervet a szerződés szerinti utógondozási időszakra a műszaki átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

Zajárnyékoló és madárvédő falak átadási dokumentációjának tartalmaznia kell

A mindenkor érvényes vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás (jelenleg e-út 03.07.47:2021) a Műszaki átadási eljárás pontjában felsorolt és kötelezően előírt dokumentumokat rendezetten, tartalomjegyzékkel ellátva szükséges az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. részére átadni.

Ezek a következők:

 • a beépített termékre, mint egységes rendszerre vonatkozó (oszlop, lábazat, falelem, rögzítő- és emelőelemek, tömítőanyagok) teljesítményigazolás,
 • a beépített rendszerre kiadott gyártói igazolás, ami azt bizonyítja, hogy a teljesítménynyilatkozatban szereplő termék került legyártásra,
 • kivitelezői nyilatkozat, ami azt bizonyítja, hogy az a rendszer került beépítésre, ami a gyártói teljesítménynyilatkozatban, igazolásban szerepel,
 • a kitűzési jegyzőkönyvtől kezdve valamennyi építési fázis minősítő bizonylata,
 • megvalósulási terv, az ellenőrző geodéziai mérési eredménnyel,
 • helyszíni akusztikai vizsgálat (hangelhajlás, reflexiós tényező, hanggátlás) eredményei,
 • a kivitelező jótállásra, szavatosságra vonatkozó nyilatkozata,
 • érintésvédelmi dokumentáció, párhuzamos és keresztező nagyfeszültségű vezeték esetén
 • fenntartási, kezelési, karbantartási utasítás (pl. falelemek cseréjére, mozgatására vonatkozóan).

Mérési jegyzőkönyvek:

Az ellenőrző és bemérési jegyzőkönyveket 2 példányban papíralapon és 1 digitális példányt kérjük átadni.

 • Kereszt és hosszcsatornák kamerás vizsgálatának digitális formában történő átadása.
 • A pálya burkolatán, az átadás előtt elvégzett RST mérések eredményei digitális formátumban.
 • Minden pálya feletti merev áthidalások (híd, portál…) és közmű keresztezések geodéziai bemérési jegyzőkönyveit kérjük átadni, beleértve a híd alatti űrszelvényeket a híd mindkét oldalán (amiről jegyzőkönyvet és rajzot kell készíteni), valamint a hídon lévő magassági csapokat és a híd mellé telepített alappontot is.

Oktatások jegyzőkönyvei:

A kötelező oktatások megtartásáról felvett, minden fél aláírásával ellátott, hivatalos jegyzőkönyveket 2 példányban papíralapon és digitálisan is kérjük átadni.

Műtárgyakra vonatkozó átadandó dokumentumok

A közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló e-UT 08.01.25:2019 Útügyi Műszaki Előírás alapján a híd építtetője a fenntartó részére iratok, dokumentumok rendezett formában történő szolgáltatására kötelezett.

Az e-UT 07.01.11 számú Közúti hidak tervezése (KHT) 1. című útügyi műszaki előírás 2.2.10. Megvalósulási terv című fejezetének 7. bekezdése alapján a kivitelező kötelessége a megvalósulási terv átadása a központi tervtárba.

Az alábbiakban tételesen, felsorolt iratokat rendezetten, tartalomjegyzék szerint kérjük Társaságunk részére átadni:

a) legalább két fénykép a hídról;

megjegyzés: – a nézet a hídpályáról és a jellemző oldalnézet is minden híd esetében azonos elvek szerint, lehetőleg a szelvényezés irányából (pályánként) készüljön

b) helyszínrajzi vázlat a híd környezetéről;

c) építési engedély;

d) a kivitelezési tervet jóváhagyó határozat;

e) a kivitelezési terv módosításának engedélye;

f) a kivitelezés során elvégzett vizsgálatokról kiállított építési vizsgálati adatlap;

megjegyzés: – a minősítésből a vállalkozó és a kontroll labor vizsgálatainak összesítő táblázatát kérjük

g) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;

h) próbaterhelési jegyzőkönyv;

i) használatbavételi engedély;

j) megvalósulási tervek;

megjegyzés: digitálisan is kérjük átadni

k) erőtani számítás;

megjegyzés: ha a terv tartalmazza, akkor külön nem kérjük

l) karbantartási és vizsgálati utasítás;

megjegyzés: az e-UT 07.01.11. Útügyi Műszaki Előírás szerint

m) építési iratok:

1) építési napló;

2) átvételi bizonylatok, minősítési bizonylatok;

3) vizsgálati eredmények, szakértői vélemények;

4) mérési eredmények;

5) az utófeszített szerkezeteknél a feszítési és injektálási jegyzőkönyvek

6) szavatossági idők lejártának jegyzéke a szállítók, a kivitelezők és a megbízottak felsorolásával;

megjegyzés: a tevékenységhez tartozó alvállalkozói címlista csatolását kérjük, valamint a garanciális (jótállás és szavatosság) időszak lejáratának jegyzékét táblázatos formában;

7) bevonattal ellátott felületek területszámítása;

8) korrózióvédelem fajtájára, a bevonat rendszerére, annak javítására vonatkozó adatok;

9) fontosabb szerződések iratai;

megjegyzés: csak a műszaki vonatkozású információkat kérjük

10) hídról és építéséről készített fotók (ha vannak)

11) a hídon esetlegesen alkalmazott közúti jelzések leírása;

megjegyzés: amennyiben az 1) – 5) pontokban felsorolt építési iratokat a minősítési dokumentáció tartalmazza, akkor külön nem kérjük átadni.