Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bek. értelmében „a közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

kérelem benyújtása:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése rendelkezik a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemeiről. Eszerint részletezendő:

 • az igénybevétel helye (település, helyrajzi szám, gyorsforgalmi út száma és km szelvénye; beazonosításhoz ajánljuk a http://mkif.hu/terkep/, https://kira.kozut.hu és a https://utszamkereso.kozut.hu weboldalak használatát)
 • a tervező kamarai számá(mai)t, engedélyé(ei)t, illetve tervezői nyilatkozatát
 • a hozzájárulást kérelmező neve és címe, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik (természetes személy esetén: név, cím, telefon, e-mail cím; jogi személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, telefon, e-mail cím)
 • a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét
 • a meglévő magasépítményekre vonatkozóan Társaságunk (illetve jogelődje) által kiadott közútkezelői hozzájárulás(ok) iktatószámát, amennyiben fellelhető

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet postai úton az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) részére, valamint digitálisan pdf formátumban a [email protected] címre kérjük benyújtani.

melléklet:

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint minimálisan benyújtandó mellékletek:

 • rövid leírás, ismertetés a végezni kívánt kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban
 • a tervezett kereskedelmi létesítmény magasépítési dokumentációja, kapcsolódó látványtervekkel
 • a helyszínrajzon fel kell tüntetni:
 • a gyorsforgalmi út és csomóponti ágak burkolatának szélét, gyorsforgalmi út védőkerítését, meglévő zajárnyékoló falat,
 • csapadékvíz-elvezető árkot, annak jellemző méreteivel
 • meglévő és tervezett közműveket,
 • a tervezett közlekedési létesítményeket (burkolat, padka, burkolat szélesség, árok),
 • meglévő és tervezett végleges forgalmi rendet,
 • annak igazolása, hogy a rendeltetésszerű használathoz az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) által előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezése, továbbá rendszeres teherszállítás esetén a rakodóhely biztosított lesz
 • az építményen elhelyezésre kerülő feliratok, totemoszlopokra vonatkozó tervek, dőlési távolság vizsgálat
 • a létesítményt ellátó víz, villany és szennyvíz vezetékek megvalósulási terveit a csatlakozástól a helyiségekig
 • nyilatkozat a hulladék és a veszélyes hulladék elszállításának módjáról
 • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

ügyintézési határidő

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a közút kezelője a kérelemről – a kézhezvételtől számított – 21 napon belül dönt, mely határidőt a közút kezelője egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja.

A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának és folyamatosságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá, ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását.

KKHJ érvényességi ideje: visszavonásig