Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

A Kkt. 42/A. § (1) bek. a) alpontja értelmében a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához…

Továbbá a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához”.

Szintén a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi”.

A 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 31. § (3) bekezdés kimondja, hogy a közút lakott területen kívüli szakasza esetében a külterületre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A gyorsforgalmi út külterületi jellegének biztosítása érdekében főszabály szerint a magasépítmény a gyorsforgalmi út tengelyéhez 100 méternél közelebb, az autópálya csomóponti ág tengelyéhez 60 méternél közelebb nem kerülhet. Ingatlanon belüli várakozóhelyek, kiszolgáló utak elhelyezése esetén azok az autópálya tengelyéhez 80 méternél, csomóponti ág tengelyéhez 50 méternél közelebb nem kerülhetnek. Már kialakult beépítési vonal esetén egyedi vizsgálat szükséges.

kérelem benyújtása:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése rendelkezik a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemeiről. Eszerint részletezendő:

 • az igénybevétel helye (település, helyrajzi szám, gyorsforgalmi út száma és km szelvénye; beazonosításhoz ajánljuk a http://mkif.hu/terkep/, https://kira.kozut.hu és a https://utszamkereso.kozut.hu weboldalak használatát)
 • a munkavégzés jellege és célja
 • a tervező kamarai számá(mai)t, engedélyé(ei)t, illetve tervezői nyilatkozatát
 • a hozzájárulást kérelmező neve és címe, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik (természetes személy esetén: név, cím, telefon, e-mail cím; jogi személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, telefon, e-mail cím)
 • a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet postai úton az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) részére, valamint digitálisan pdf formátumban a [email protected] címre kérjük benyújtani.

melléklet:

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) és (4) bekezdései szerint minimálisan benyújtandó mellékletek:

 • a tervezett építmény magasépítési dokumentációja, kapcsolódó látványtervekkel
 • az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok
 • a helyszínrajzon fel kell tüntetni:
 • a gyorsforgalmi út és csomóponti ágak burkolatának szélét,
 • csapadékvíz-elvezető árkot, annak jellemző méreteivel
 • gyorsforgalmi út védőkerítését, meglévő zajárnyékoló falat,
 • meglévő és tervezett közműveket,
 • tervezett magasépítményt,
 • a tervezett közlekedési létesítményeket (burkolat, padka, burkolat szélesség, árok),
 • az ingatlan meglévő vagy tervezett kerítését,
 • meglévő és tervezett végleges forgalmi rendet,
 • a tervezett építmény, kerítés, fa gyorsforgalmi út tengelyétől, védőkerítésétől, árkától mért távolságát
 • az ingatlanon tervezett, épület és parkoló megvilágítására vonatkozó tervek
 • annak igazolása, hogy a rendeltetésszerű használathoz az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) által előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezése, továbbá rendszeres teherszállítás esetén a rakodóhely biztosított lesz
 • az építményen elhelyezésre kerülő feliratok, totemoszlopokra vonatkozó tervek, melyeknek tartalmaznia kell:
 • statikai tervdokumentáció,
 • alapozási tervdokumentáció,
 • felszerkezetre (táblaképre) vonatkozó részletes adatokat (méretek) is.
 • a tábla megvilágítására vonatkozó tervdokumentáció.
 • dőlési távolság vizsgálatát
 • az ingatlanon tervezett közmű kiépítésére vonatkozó terveket (közműgenplan),
 • a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását, ha ez a kérelem elbírálásához szükséges,
 • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

ügyintézési határidő

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a közút kezelője a kérelemről – a kézhezvételtől számított – 21 napon belül dönt, mely határidőt a közút kezelője egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja.

A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának és folyamatosságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá, ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását.

KKHJ érvényességi ideje: 2 év