Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

A Kkt. 42. § (3) bekezdése kimondja, hogy a közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad.”

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet(OTÉK), 47. § (10) bek. rendelkezése szerint „a telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

kérelem benyújtása:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése rendelkezik a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemeiről. Eszerint részletezendő:

 • az igénybevétel helye (település, helyrajzi szám, gyorsforgalmi út száma és km szelvénye; beazonosításhoz ajánljuk a http://mkif.hu/terkep/, https://kira.kozut.hu és a https://utszamkereso.kozut.hu weboldalak használatát)
 • a munkavégzés jellege és célja, vízilétesítmény megnevezése
 • a tervező kamarai számá(mai)t, engedélyé(ei)t, illetve tervezői nyilatkozatát
 • a hozzájárulást kérelmező neve és címe, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik (természetes személy esetén: név, cím, telefon, e-mail cím; jogi személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, telefon, e-mail cím)
 • hatályos vízjogi létesítési / üzemeltetési engedély száma
 • a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét; és
 • az igénybevétel eredményeként a közút területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét, valamint elérhetőségeiket.

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet postai úton az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) részére, valamint digitálisan pdf formátumban a [email protected] címre kérjük benyújtani.

melléklet:

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint minimálisan benyújtandó mellékletek:

 • vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció vagy az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás)
 • a létesülő csapadékvíz-elvezető rendszer vízszintes és magassági értelmű kialakítása (építhető hosszai, átmérők, minta-keresztszelvények, anyagok, bekötő csatornák, víznyelők, hordalékfogó és tisztító műtárgyak)
 • üzemben lévő tisztító műtárgyak karbantartási dokumentumai
 • közelítő hidrológiai számítással, valamint hidraulikai méretezéssel kell igazolni, hogy a befogadásra kerülő mértékadó vízhozam szempontjából a vízelvezető rendszer megfelelő kapacitással rendelkezik
 • befogadóra gyakorolt mennyiség, minőségi és ökológiai hatás részletezése
 • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

ügyintézési határidő:

A 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a közút kezelője a kérelemről – a kézhezvételtől számított – 21 napon belül dönt, mely határidőt a közút kezelője egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja.

A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának és folyamatosságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá, ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását.

KKHJ érvényességi ideje:

Amennyiben a befogadásra vonatkozóan üzemeltetési szerződés jött létre, úgy a szerződésben megjelölt időpontig, ennek hiányában a vízjogi üzemeltetési engedély lejártáig