Ugrás a cikkre

jogszabályi háttér:

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 5. § (3) bek. értelmében az útkezelő hozzájáruló nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni az engedély iránti kérelem benyújtása előtt az e rendelet szerinti engedélyezési eljárásokban.”

A hatósági engedélyek fajtái:

 • elvi építési engedély,
 • az építési engedély,
 • a forgalomba helyezési engedély,
 • a fennmaradási engedély,
 • a megszüntetési engedély,
 • a műtárgy kiviteli terv jóváhagyása,
 • az építési engedélytől való eltérési engedély

Amennyiben az építési tevékenység az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 4/A. §-a valamint a Kkt. 29. § (16) bekezdése szerinti bejelentési eljárás hatálya alá tartozik, úgy a kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • egyszerűsített tervdokumentációt (helyszínrajz, minta keresztszelvény, önálló gyalogút és út esetén hossz-szelvény, tervezői nyilatkozat, műszaki leírás, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges, és az ingatlanügyi hatóság által előzetes nyilvántartásba vett, érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz tervezet),
 • tervezői nyilatkozatot, amely tartalmazza az útügyi műszaki előírásoktól való esetleges eltérés és annak természeti adottságokból fakadó indoklását,
 • országos közúthoz történő csatlakozás, annak a területén való építés esetén útügyi műszaki előírásoktól való eltérés esetén az eltérési engedélyt
 • kezelői lehatárolási tervet vagy azzal egyenértékű lehatárolásra vonatkozó nyilatkozatot.

kérelem benyújtása:

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése rendelkezik a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmi elemeiről. Eszerint részletezendő:

 • az igénybevétel helye (település, helyrajzi szám, gyorsforgalmi út száma és km szelvénye; beazonosításhoz ajánljuk a http://mkif.hu/terkep/, https://kira.kozut.hu és a https://utszamkereso.kozut.hu weboldalak használatát)
 • a tervező kamarai számá(mai)t, engedélyé(ei)t, illetve tervezői nyilatkozatát
 • a hozzájárulást kérelmező neve és címe, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik (természetes személy esetén: név, cím, telefon, e-mail cím; jogi személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, telefon, e-mail cím)
 • a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet postai úton az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.) részére, valamint digitálisan pdf formátumban a [email protected] címre kérjük benyújtani.

melléklet:

 • Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletben előírt, az egyes engedélykérelmek mellékletét képező teljeskörű tervdokumentáció
 • a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet szerinti közúti biztonsági hatásvizsgálatot vagy közúti biztonsági audit,
 • az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 16/2017. (V. 25.) NFM rendelet szerinti, az útügyi műszaki szabályozásban foglaltaktól való eltérés vagy egyedi állásfoglalás, amennyiben szükséges
 • Lechner Tudásközpont e-közmű nyilatkozat

ügyintézési határidő:

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 5. § (4) bek. kimondja, hogy „ha az útkezelő azépíttető értesítésének kézhezvételét követő 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.”Az építtető köteles igazolni a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemnek az átvételét.

KKHJ érvényességi ideje: 2 év

(Amennyiben az építési engedély lejártáig a kivitelezést nem kezdik meg vagy az építési engedély meghosszabbítására, módosítására kerül sor, akkor a KKHJ-t ismételten meg kell kérni.)